Pravidlá

PREMAC MÁ 30 - pravidlá

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Premac má 30“ (ďalej len „súťaž“).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom.
Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia objednávateľa, prípadne zastúpeného usporiadateľom, pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, budú upravené pravidlá súťaže zverejnené na adrese www.premacma30.sk.

1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže 

Usporiadateľom súťaže, t. j. osobou vykonávajúcou organizačné, administratívne a prípadne technické kroky v súťaži podľa inštrukcií objednávateľa, je spoločnosť BOLDEN s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 35739797, zapísaná v obchodnom registri, Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16654/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Technický servis súťaže zaisťuje: 

BOLDEN s.r.o.
IČO: 35739797
IČ DPH: SK2021386884
Ivánska cesta 16733/15 Bratislava 821 04 Slovensko zapísaná v obchodnom registri (ďalej len „technický správca“). 

Objednávateľom súťaže, tj. osobou, ktorá formálne súťaž organizuje a rozhoduje o nej a o jej priebehu, je spoločnosť 

Premac, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
IČO:  17316138
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č.: 864/B
ďalej len „objednávateľ“). 

2. Termín a miesto súťaže 

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období odo dňa 1. 9. 2021 00:00:00 hod. do dňa 30. 10. 2021 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“).
Súťaž bude realizovaná v 2 súťažných kolách. Prvé súťažné kolo začína od 1. 9. o 00:00:00 hod. do 30. 9. 23:59:59 hod. V čase od 1. 10. 00:00:00 hod. do 5. 10. 2021 23:59:59 bude špecializovaná porota vyberať stavby/realizácie, ktoré sa dostanú do druhého súťažného kola – kola s možnosťou hlasovania. Druhé súťažné kolo štartuje 6. 10. o 00:00:00 hod. a končí 30. 10. 23:59:59 hod. 

3. Komu je súťaž určená? 

Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo nesvojprávne osoby sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý sú povinné kedykoľvek na výzvu usporiadateľa predložiť v písomnej podobe. Nie je určená osobám v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi či objednávateľovi, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, ak niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb bude v súťaži vylosovaná ako výherca, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná
(ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“). 

V súťaži definujeme tri osoby – majiteľa, realizátora a hlasujúceho. Majiteľ je osoba žijúca na pozemku alebo osoba, ktorá vlastní pozemok, na ktorom bola stavba či realizácia s Premac uskutočnená. Realizátorom je osoba, ktorá stavbu realizovala. Pri registrácii stavby či realizácie je potrebné uviesť názov spoločnosti či firmy, ktorá stavbu realizovala aj je uvedená v živnostenskom alebo obchodom registri. Stavba môže byť realizátorom prihlásená iba so súhlasom majiteľa. Realizátorom alebo majiteľom je osoba, ktorá uskutočnila vonkajšie alebo vnútornú úpravu bývania či akejkoľvek inej stavby, pričom pri tejto realizácii použila výrobky od firmy Premac. Pod použitím výrobkov sa rozumie výlučné použitie dlažby, terasových platní alebo doplnkového materiálu zakúpeného od spoločnosti Premac. Hlasujúci je každá osoba, ktorá na webe dobrovoľne odovzdala hlas aspoň jednej z finálnych realizácií. Žiadna stavba/realizácia zapojená do súťaže nemôže byť staršia ako 10 rokov.

4. Pravidlá súťaže 

Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže tak, že:
1. Splní podmienky účasti v súťaži uvedené najmä v článkoch 3 a 5; a
potvrdí
• súhlas s pravidlami tejto súťaže, a
• že berie na vedomie a je uzrozumený so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 8. týchto Pravidiel,
2. Dátum doručenia súťažného vstupu je rozhodujúci pre zaradenie súťažného vstupu do žrebovania, a teda aj vyhodnotenie súťaže.
3. Výhry nie je možné kombinovať s inými zľavami. 

5. Mechanika súťaže 

Súťaž̌ prebieha na webe premacma30.sk. Do súťaže sa môže zapojiť niekoľko typov súťažiacich – majiteľ, realizátor a hlasujúci. Títo účastníci sú bližšie definovaní v bode 3 pravidiel súťaže. 

Počas prvého kola môže každý realizátor/majiteľ prihlásiť stavbu/realizáciu prostredníctvom formulára na súťažnom webe premacma30.sk a to registráciou a pridaním fotografie stavby/realizácie, na ktorej sú zobrazené aj využité Premac produkty. Maximálna veľkosť registrovaných fotografií je 10 MB dokopy pre maximálne 4 fotografie. Povinnosťou každého účastníka, realizátora a majiteľa, je uviesť povinné údaje.

V čase od 1. 10. do 5. 10. 2021 bude odborná porota vyberať stavby/realizácie, ktoré sa dostanú do druhého súťažného kola – kola s možnosťou hlasovania. Zo všetkých zapojených realizácií porota vybrala 20 stavieb od realizátorov a majiteľov stavieb.  Hlasovať je možné raz za 24 hodín. V každej kategórii budú zvolení traja výhercovia, podľa najvyššieho dosiahnutého počtu hlasov.

 

Každý postupujúci sa musí preukázať dokladom alebo faktúrou na nákup produktov Premac, ktoré boli použité na realizáciu. Výhercami sa stanú len tí súťažiaci, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami (ďalej len jednotlivo ako „výherca“, spoločne ako „výhercovia“). Hlasujúci sa môže stať výhercom ceny za hlasovanie iba jedenkrát. Výhercovia budú vyhlásení najneskôr do konca piateho pracovného dňa nasledujúceho po skončení súťaže za podmienky, že splnia podmienky stanovené týmito pravidlami.

V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, prípadne ak nesplní niektorý z vyžrebovaných súťažiacich všetky podmienky súťaže a bude zo súťaže vylúčený, teda sa nestane výhercom, potom nerozdané výhry prepadajú v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

6. Výhry v súťaži 

Výhry sú nasledovné:

 

          1.cena

          2. cena

      3. cena

Realizátor

Finančná odmena v hodnote 800 €

Finančná odmena v hodnote 500 €

Finančná odmena v hodnote 300 €

Majiteľ

Finančná odmena v hodnote 800 €

Finančná odmena v  hodnote 500 €

Finančná odmena v hodnote 300 €

Hlasujúci

Finančná odmena v hodnote 300 €

Finančná odmena v hodnote 300 €

Finančná odmena v hodnote 300 €

30 ďalších hlasujúcich

Voucher na nákup v internetovom obchode v hodnote 30 €

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nezodpovedajú za technické ťažkosti správcu siete.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než aká je objednávateľom súťaže stanovená. 

7. Oznámenie a odovzdanie výhier 

Vylosovaní súťažiaci budú o svojom vylosovaní informovaní mailom (správa o vylosovaní ďalej súhrnne len ako „výherná správa“). Výhra mu bude následne dodaná mailom, v prípade hotovosti na účet. V prípade, ak výherca výherný email nepotvrdí a nedodá všetky potrebné informácie, prepadá výhra bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. 

Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre či (ne)doručenie odpovede na výhernú správu. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie zodpovednosť za škodu či ujmu vzniknutú používaním výhry. 

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne. v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. 

8. Všeobecné podmienky 

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel (t. j. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, objednávateľa aj technického správcu súťaže), a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, priložené fotograife, adresa realizovanej stavby príp. názov spoločnosti a kontaktné údaje na zodpovednú osobu a  v prípade odoslania odpovede na výhernú správu takisto v rozsahu uvedenom v čl. 7 pravidiel. Osobné údaje budú použité výlučne na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenie, a to na dobu trvania súťaže podľa týchto pravidiel a 90 dní potom z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie súťaže zo strany dozorných orgánov a na účely obhajoby právnych nárokov objednávateľa archivované v obmedzenom rozsahu po dobu 3 rokov. Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je objednávateľ a spracovateľom usporiadateľ a technický správca. Právnym základom spracovania osobných údajov je teda nevyhnutnosť splnenia zmluvy a oprávnený záujem správcu. 

Každý súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobnéúdaje spracúvajú, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
  • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov, 
  • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne, 
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, 
  • právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov, 
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu, 
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk v prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a je povinné. V prípade, ak fyzická osoba svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytne, nie je možné vykonať registráciu do súťaže a/alebo doručenie prípadnej výhry. 

 

Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený využiť v súlade so z. č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezplatne krstné meno, iniciálu priezviska a obec, v ktorej sa nachádza súťažná stavba, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch objednávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb objednávateľa. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem objednávateľa spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej objednávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie, iba ak by to umožňovali právne predpisy.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv objednávateľom, ako správcom osobných údajov, sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa cez email info@liciad.com. Usporiadateľ ustanovil osobu poverenca pre ochranu osobných údajov. Na tejto adrese môže súťažiaci uplatniť svoje práva dotknutej osoby, prípadne podať k objednávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti, otázky, prípadne kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať podnet. Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či (upraviť) pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže. Zmeny pravidiel budú vykonávané prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov, s účinnosťou od ich zverejnenia na súťažnom webe. 

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, ak by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa či objednávateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné. 

Usporiadateľ, objednávateľ, technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí bez neprimeraných ťažkostí alebo bez zavinenia na strane usporiadateľa, technického správcu, objednávateľa, doručiť na výhercom uvedenú poštovú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a prepadá táto výhra objednávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade, ak sa výhercovi nepodarí bez neprimeraných ťažkostí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu ani v lehote 3 týždňov po výzve o dodaní doručovacej adresy e-mailom, na ktorý výherca neodpovedal, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry (ktorá prepadá v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. 

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát akýmikoľvek inými elektronickými prostriedkami.
Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

9. Zdanenie výhry

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. Do základu dane sa zahrnie len tá časť výhry, ktorá presahuje hodnotu 350 €. Peňažnú výhru zdaňuje organizátor súťaže zrážkovou daňou vo výške 19%. Výhercom budú peniaze vyplácané po zdanení 19 % sadzbou.

V Bratislave dňa 25. 8. 2021 

PREMAC má 30 používa na týchto webových stránkach cookies.

S vaším súhlasom ich budeme používať na meranie a analýzu užívania webových stránok (analytické cookies) a k tomu, aby sme vám mohli poskytovať príslušné reklamy a informácie (cielené cookies). Ďalšie informácie nájdete v vyhlásení o cookies.

Nastavenie súkromia bolo uložené!
Prispôsobiť cookies mojim preferenciám


Tieto cookies môžu nastaviť prostredníctvom našich webových stránok tretej osoby, resp. naši reklamní partneri k vytvoreniu profilu vašich záujmov a aby vám ponúkli príslušné reklamy na iných webových stránkach. Tieto cookies priamo neukladajú osobné údaje, ale sú založené na jedinečné identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadení. Ak nepovolíte tieto cookies, budete dostávať menej cielenej reklamy.

Tieto cookies sú potrebné pre fungovanie webových stránok a nemožno ich vypnúť. Sú zvyčajne zadané ako reakcia na kroky, ktoré ste podnikli a ktoré predstavujú žiadosť o služby (stanovenie vašich preferencií pri ochrane súkromia, prihlasovanie, vypĺňanie formulárov a pod.). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby tieto cookies blokoval alebo aby vás na ne upozorňoval, ale v takom prípade nebudú fungovať niektoré časti webových stránok.

Tieto cookies nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, a merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. Ukazujú nám, ktoré stránky sú najpopulárnejšie a ktoré sú najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú po našich webových stránkach. Ak nepovolíte tieto cookies, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili naše webové stránky a nebudeme môcť sledovať ich výkonnosť.

Decline all Services
Accept all Services
Cookies